top of page

МАЯ БЕСЯДЗЬ

Кажуць, што рэкі птушкамі створаны, –

Такімі малымі на першы пагляд, –

Капалі і ў дзюбах адносілі ў бор яны

Мяшэчкі з зямлёй

I ляцелі назад.

 

А каня гуляла ды мыла іх здзекамі,

I птушкі паслалі ёй вечны праклён,

Таму і лятае яна над рэкамі

I просіць піць

Аж да сённяшніх дзён.

 

Канаючы ўлетку штодня на спякоце,

Той рэдкаю кропляй яна існуе,

Што хмарка, дажджом прашумеўшы ў лістоце,

З нябёсаў часамі пашле для яе.

 

Я, ўпарты, не кіну пачатае справы,

Каменне крышу,

Разграбаю пяскі,

Пад кпіны аматараў лёгкае славы

Капаю рэчышча ўласнай ракі.

 

З надзеяй гляджу на крыніцу спатканую,

Хачу, каб яна разлілася ракой...

Не Волгай магутнай,

Не нават Камаю,

Хоць Беседдзю, што на радзіме маёй.

 

Бо прагай да працы ахоплены часта я,

I сэрца абпалена смагай радка,

Бо жыць не магу,

Як каня няшчасная,

Кропляй дажджу з лесавога лістка.

MOJA BESIADZ

Korytá riek vraj vyhĺbili vtáky –

Tie drobné sivé hrudky života –

Kopali, vyzerali mraky,

Kým príval vody nеzaklokotal.

 

Len kaňa robila si z vtákov posmech,

Zakiaľ ju neprekliali naveky.

Preto, keď smäd ju morí, ako vo sne

Prilieta

Prosiť vodu nad rieky.

 

Zmorená dlhým letom, horúčavou,

Z tej malej kvapky musí ďalej žiť,

Ktorou jej mráčik, kropiac žltú trávu

Vyschnuté hrdlo trochu ovlaží.

 

Čo začnem, skončím, bývam tvrdohlavý.

Kamene drvím

Dlaňou rozbitou,

Za smiechu amatérov ľahkej slávy

Hĺbim si vlastnej rieky koryto.

 

Studničku, ktorá často napája ma,

Rád by som na rieku raz premeniť...

Nemusí byť jak Volga a či Kama –

Nech je jak Besiadz, čo tu pramení.

 

Lebo siniid po práci ma popoháňa

A srdce vždy mám túžbou predchnuté,

Lebo veď nechcem žiť

Jak biedna kaňa:

Z dažďovej kvapky do úst spŕchnutej.

* * *

Плыла, цалавалася хмара з зямлёй,

Аж жнеі сярпы пакідалі,

Бо ўгледзелі ўжо, як збягаюць па ёй

Маланкі на жытнія далі.

 

Таму, што нясе яна мёд для пчалы

І робіць дарогу лягчэйшай,

Ўсе рэкі прыцягваць яе пачалі,

I хмара плыве да шырэйшай.

 

Сябе яна хоча ў тым люстры пазнаць,

Прыціхла,

На цыпачкі стала,

Глядзіць з вышыні ў пацямнеўшуто гладзь,

Глядзіць, толькі плошчы ёй мала.

 

Зноў хмара злуецца, зноў, мусіць, з тугі

Кідае свае бліскавіцы,

Рассунуць хацела б яна берагі,

Хацела б краямі ўмясціцца.

 

I не ўпершыню з непакоем былым

Удаль адплывае без згадкі.

А следам за ёй,

Як за лёсам сваім,

Спяшаюцца воблакаў статкі.

 

Глядзяцца – адбітыя ў завадзяў шкле –

З нябёс у люстраную плошчу,

Красу сваю бачаць, блакіт свой.

Але, я воблакам тым не зайздрошчу.

 

Хачу неспакойнаю хмарай грымець,

Маланкамі ўвесь апавіты,

Каб цяжка адразу было зразумець

Ці вокам акінуць, які ты.

 

Спакою не ведаць ні ноччу, ні днём

I не прыставаць у знямозе,

Вялікай любові дажджом

I агнём

Зямлю цалаваць па дарозе.

* * *

Letel mrak, bozkával sa s poľom zas,

Až každý kosec kosu zložil.

Zažiaril – ako nový zlatý klas –

Blesk, ktorý v diaľke udrel do žít.

 

Pretože nosí včelám med

A uľahčuje cestu riekam,

Rieky ho vábia k svojim brehom hneď,

No mrak si pláva ďalej niekam.

 

Potom sa na okamih zastavil

A temné vody

Onemeli,

Jak do zrkadla hľadel z výšavy,

No neuvidel sa tam celý.

 

Je opäť chmúrny, zlostný zaiste,

Posiela blesky, búrku veští,

Zdá sa, že chcel by širšie riečište

A mohol sa doň celý zmestiť.

 

A koľký raz už, tlmiac nepokoj,

Sa za ďaleký obzor berie.

Náhlia sa,

Letia za ním napokon

Oblaky biele ako perie.

 

A dívajú sa dolu do vody,

Lúčia sa s tichou zátočinou.

No hoc ich krása oku lahodí,

Chcem nachádzať ju v niečom inom.

 

Chcem hrmieť ako nepokojný mrak,

Bleskami zapaľovať ohne,

Aby sa nikdy nedalo len tak

Poľahky zistiť, čo je vo mne,

 

Neklesať pod bremenom únavy

A nevidieť v tom osud ťažký,

Bozkávať zem, kde sa len zastavím,

Dažďom

A ohňom veľkej lásky.

bottom of page